Vedtægter for fællesrådet

§1: Fællesrådet i Skjød har til formål, at:

. afholde offentligt valg af repræsentant samt 2 suppleanter til Landsbyrådet
. opstille Skjøds repræsentant samt suppleanter til Landsbyrådet
. indkalde til borgermøde
. koordinere og formidle samarbejdet i Skjød
. ansvarlig for forvaltningen og prioriteringen af Landsbyrådets midler
. fællesrådet kan nedsætte arbejdsgrupper der har almen interesse for Skjød
. udvælge ”Årets Skjødser”

§2: Valg af landsbyrepræsentant

Der afholdes valg hvert 2. år til landsbyråd inden 1. januar i valgåret (gerne i forbindelse med et andet arrangement i Skjød). Indkaldelsen sker i Skjød Tidende. Den siddende landsbyrepræsentant sørger for proceduren iht. vedtægten for Landsbyrådet. Det forventes at de opstillede har opbakning fra deres bagland og ikke giver udtryk for egne interesser.

§3: Fællesrådets medlemmer

Hver forening* i Skjød udpeger minimum ét dog højst 2 medlemmer til fællesrådet.
* En forening er en gruppe af borgere, erhverv, grundejerforening, institution eller et interessefællesskab, som har et ønske om at deltage i fællesrådet.

§4: Fællesrådets møder

Der afholdes minimum 2 årlige møder. Ét i første kvartal og ét i tredje kvartal.
Derudover kan der indkaldes til møde efter behov. Indkaldelsen til møde skal ske gennem én eller flere foreninger, som er repræsenteret i fællesrådet.
Fællesrådet er kun beslutningsdygtigt såfremt der er 50 % deltagelse af Skjøds foreninger på mødet.
Landsbyrepræsentanten er mødeleder og 1. suppleanten næstformand
Til hvert møde skrives et beslutningsreferat og et kort resumé til brug for information til borgerne via Skjød Tidende/hjemmeside.

§5: Dagsorden for møder (forretningsorden)

Mødelederen indkalder til møder og indsamler emner til dagsorden.
Dagsordenen udsendes min. 14 dage før mødet på e-mail til medlemmerne.

Dagsordenen skal mindst indeholde:
1. valg af referent
2. informationer, aktiviteter og nyt fra foreningerne, LR m.m.
3. koordinering af aktiviteter/aktivitetskalender
4. landsbyens penge tilskud fra Landsbyrådet
5. forslag til dato for næste ordinære møde
6. udpegning af emner til LR hvert 2. år samt valg
7. ”årets Skjødser” indkaldelse til og nedsættelse af jury
8. visioner / andre ad hoc udvalg

§6: Økonomi

Medlemsforeningerne bærer så vidt muligt selv det økonomiske ansvar.
Fællesrådet råder som udgangspunkt ikke over økonomiske midler, udover Landsbyens penge, som Landsbyrepræsentanten er ansvarlig for overfor Landsbyrådet. Tilskuddet skal indsættes på en foreningskonto i en forening med CVR nr. efter aftale med Favrskov Kommune.
Foreningens kasserer står for det regnskabstekniske.

§7: Vedtægtsændring og nedlæggelse

Vedtægtsændringer kan ske med 100 % enighed på fællesmødet eller med 2/3 flertal på en fællesspisning/generalforsamling.
Såfremt fællesrådet nedlægges skal der skabes et alternativ til valg af Landsbyrepræsentant.

§8: Ikrafttrædelse

Vedtægt for Skjød Fællesråd er vedtaget og træder i kraft den 1. november 2011.